KYOCERA SENCO EMEA B.V. és leányvállalatai általános szerződési feltételei („ÁSZF”) (2023. augusztusi változat)

1. Általános rendelkezések
1.1. A jelen ÁSZF-re az alábbi nagybetűs kifejezések, illetve azok fogalommeghatározásai alkalmazandók:
Szerződés: az Eladó és a Vevő közötti (írásbeli) megállapodás a Termékek értékesítéséről. A Szerződés létrejöhet például a Felek között létrejött írásbeli szerződés aláírásával, vagy a Vevő megrendelésének az Eladó általi kifejezett elfogadásával (írásos formában) (megrendelés-visszaigazolás küldésével), vagy az Eladó ajánlatának a Vevő általi kifejezett elfogadásával (írásos formában);
Cikkely: az ÁSZF vonatkozó cikkelye;
Munkanap: minden nap, kivéve a szombatot, a vasárnapot vagy a nemzeti ünnepek napjait az Eladónak a törvényes működési helye szerinti országban;
Vevő: az a személy vagy társaság, akivel az Eladó a Szerződést megköti;
Közvetlen kár: kizárólag: (i) azok az indokolt költségek, amelyek a Vevő oldalán szükségszerűen felmerülnek annak érdekében, hogy az Eladó által a Vevőnek értékesített és szállított Termékek megfeleljenek a Szerződésnek; (ii) az (i) pontban említett veszteség okának és mértékének megállapítása érdekében felmerült, indokolt költségek; és (iii) az (i) pontban említett veszteség megelőzése vagy korlátozása érdekében felmerült, indokolt költségek, amennyiben az ilyen költségek ténylegesen a veszteség megelőzését vagy korlátozását eredményezték;
Vis maior: az alkalmazandó jog szerinti vis maior helyzet, amely többek között kiterjed a szélsőséges időjárási viszonyokra, földrengésekre és azok következményeire, tűzre, árvízre, háborúra, a háború veszélyére, terrorizmusra, munkaeszközök elvesztésére vagy eltulajdonítására, sztrájkra, útlezárásokra, a munkavégzés megszakadására, munkáskizárásra, balesetekre, gépek és berendezések meghibásodására, a munkaerő vagy anyagok beszerzésének nehézségeire, import- vagy kereskedelmi korlátozásokra, kereskedelmi vitákra, az Eladó munkáját akadályozó egyéb kormányzati intézkedésekre, szállítási nehézségekre és (akár felróható, akár nem felróható módon) az Eladó beszállítói és/vagy alvállalkozói általi, nem megfelelő teljesítésekre;
Felek: az Eladó és a Vevő, külön-külön, illetve együttesen;
Termékek: az Eladó által vagy az Eladó nevében a Szerződéssel összhangban értékesített és szállított termékek;
Megrendelés: a Vevő által az Eladónak arra vonatkozóan adott utasítás, hogy az a Termékeket a Vevő számára értékesítse és szállítsa;
Eladó: KYOCERA SENCO EMEA B.V. vagy bármelyik leányvállalata, amely a CAMO, STINGER, EXPANDET, INTERDIAMANT, TECHNOFAST, AERFAST és SENCO márkanevek alatt folytat kereskedelmi tevékenységet.
1.2. Amennyiben arról az ÁSZF vagy a Szerződés másképpen nem rendelkezik: az egyesszámban lévő szavak
kiterjednek a többesszámú jelentésre, illetve fordítva.
1.3. Az ÁSZF és a Szerződés rendelkezései közötti ellentmondás esetén a Szerződés rendelkezései az irányadók.

2. Alkalmazhatóság
2.1. Az ÁSZF a Termékek értékesítésével és szállításával kapcsolatban a Szerződés, az írásbeli szerződések, a
megrendelés-visszaigazolások, valamint az Eladó által a Vevő felé tett valamennyi ajánlat és árajánlat részét képezik, függetlenül attól, hogy azok hivatkoznak-e az ÁSZF-re.
2.2. A Vevő által a Vevő bármely általános (beszerzési) feltételére vagy rendelkezésére vonatkozó hivatkozást, illetve
annak alkalmazását, az előírás formájától függetlenül, az Eladó kifejezetten elutasítja, eltekintve attól az esettől, hogy a Felek ilyen alkalmazásáról írásban megállapodtak .
2.3. Az ÁSZF módosítása és/vagy kiegészítése kizárólag a Felek meghatalmazott képviselőinek írásbeli jóváhagyását
követően válnak kötelező erejűvé. Az ilyen módosítás és/vagy kiegészítés kizárólag arra a megállapodásra vagy szerződésre vonatkozik, amely tekintetében a módosítás és/vagy kiegészítés kifejezetten kikötésre került.
2.4. Amennyiben a jelen ÁSZF egy vagy több rendelkezése érvénytelen vagy semmis, a fennmaradó rendelkezések
továbbra is teljes mértékben alkalmazandók maradnak.Ilyen esetben a Felek egyeztetést kezdenek annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy semmis rendelkezések helyébe lépő, új rendelkezésekről megállapodjanak, miközben a lehető legteljesebb mértékben tiszteletben tartják az eredeti rendelkezés célját és szándékát.

3. Árajánlatok
3.1. Az Eladó minden árajánlata visszavonható és kötelezettségvállalástól mentes.
3.2. Amennyiben az Eladó az ajánlatában érvényességi időt jelölt meg, az Eladó ezen érvényességi idő alatt módosíthatja
vagy visszavonhatja az ajánlatot, amennyiben vis maior helyzet akadályozza az Eladót abban, hogy üzletmenetét a szokásos módon folytassa, vagy más olyan körülmények merülnek fel, amelyek következtében az Eladó észszerű keretek között nem tarthatja fenn az ajánlatát.
3.3. Az Eladó árajánlatának részét képezhetik eszközök, rajzok, modellek, minták, leírások, képek és hasonló anyagok,
valamint esetlegesen mellékletek és feljegyzések. Mindezek, valamint az e tekintetben az Eladó által készített szerszámgépek az Eladó tulajdonában maradnak, azokat kérésre vissza kell szolgáltatni az Eladónak, továbbá az Eladó kifejezett írásbeli jóváhagyása nélkül nem másolhatók és/vagy nem adhatók át harmadik félnek.
3.4. Az Eladó az árajánlat elkészítésekor feltételezheti, hogy a Vevő által szolgáltatott információk – például számítások és rajzok – helyesek, és árajánlatát ezekre az információkra alapozhatja.
3.5. Ha a Vevő nem fogadja el az árajánlatot, az Eladó jogosult a Vevőnek felszámítani minden olyan költséget, amely az
árajánlat elkészítésével kapcsolatban az Eladó oldalán felmerült.

4. Szerződés
4.1 A Termékek bármelyike tekintetében megállapodott mennyiség, minőség és leírás megfelel az árajánlatban, az írásos szerződésben, az Eladó megrendelés-visszaigazolásában vagy a számlában foglaltaknak.
4.2 Az Eladó felé a Vevő felelősséggel tartozik az általa leadott megrendelésekben jelzett feltételek pontosságáért (az
esetleges vonatkozó specifikációkat is beleértve), továbbá azért, hogy kellő időn belül megadjon az Eladónak minden olyan, a Termékekre vonatkozó információt, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Eladó a szerződést a szerződéses feltételeknek megfelelően teljesíthesse.
4.3 A Szerződés megkötését követően az Eladóval kötött bármely további megállapodás, módosítás és/vagy ígéret csak
abban az esetben válnak az Eladóra nézve kötelező erejűvé, ha az ilyenekről a Felek írásban megállapodtak.
4.4 Az Eladó munkavállalói vagy megbízottai nem jogosultak a Termékekre vonatkozó jognyilatkozatok megtételére, csak ha azt az Eladó ügyvezetése írásban megerősíti. A Szerződés megkötése során a Vevő rögzíti, hogy nem hagyatkozik
meg nem erősített jognyilatkozatokra, és lemond az ilyen jognyilatkozatok megsértése miatt támasztott esetleges követeléseiről.
4.5 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a Termék kivitelezési tervét, (a) ha ez bármely alkalmazandó biztonsági vagy más, törvény vagy jogszabály által előírt követelménynek való megfeleléshez,
vagy (b) bármely más okból szükséges, azzal a további feltétellel, hogy az ilyen változtatás nem befolyásolja lényegesen a Termék megállapodás szerinti funkcióját.
4.6 Amennyiben a Szerződés teljesítése során úgy tűnik, hogy a megfelelő teljesítéshez a Szerződés egészének vagy
bármely részének a módosítása vagy kiegészítése szükséges, a Felek haladéktalanul tárgyalásokat kezdenek az adott kérdéskörről, és közös egyeztetés keretében a Szerződés megfelelő módosítására törekszenek. Amennyiben a Felek nem jutnak megállapodásra, az Eladó jogosult a Szerződést részben vagy teljes egészében, azonnali hatállyal felmondani.

5. Ár
5.1. A Vevő által a Termékekért fizetendő árakat az írásbeli szerződés, az árajánlat, a megrendelés-visszaigazolás, az
árlista vagy a (proforma) számla tartalmazza. A Termékek ára kizárólag a szokásos csomagolás és szállítás (amennyiben a szállítást az Eladó végzi) költségeit tartalmazza, amennyiben arról az Eladó másképpen nem rendelkezik. Az ár semmilyen egyéb költséget nem tartalmaz, csak ha arról a Felek írásban másként állapodtak meg. Az ár nem tartalmazza (többek között) az összeszerelési költségeket, az üzemeltetési költségeket, a behozatali és kiviteli vámot, valamint az illetékbélyeg formájában lerovandó illetéket, a vámkezelési költségeket, a felszámítandó általános forgalmi adót és/vagy bármely más törvényes illetéket; ezek adott esetben, kiegészítőleg a Vevőt terhelik, tekintet nélkül a Felek között megállapodott Incoterms szerinti feltételekre.
5.2. Az összesített árajánlat nem kötelezi az Eladót arra, hogy a Szerződést részben az ajánlat szerinti ár megfelelő
részéért teljesítse.
5.3. Az Eladó jogosult arra, hogy megemelje az árat, ha az Eladó költségei megnőnek amiatt, hogy (a) a Vevő kérése
alapján, a Termékek tekintetében bármiképpen módosulnak a szállítási határidők, mennyiségek vagy a specifikációk, vagy (b) a Vevő bármely utasítása késedelmet okoz, vagy (c) a Vevő elmulasztja az Eladót megfelelő információkkal vagy utasításokkal ellátni.
5.4. Ha miután
– a Vevő kifejezetten (írásban) elfogadta az Eladó ajánlatát; vagy
– a megrendelés-visszaigazolás megküldésre került; vagy
– írásbeli szerződés megkötésére került sor; vagy
– a (proforma) számla elküldésre került,
de még a Szerződés teljes körű teljesítése előtt a megállapodás szerinti árban foglalt költségmeghatározó tényezők ára 10%-ot meghaladó mértékben nő, akkor az Eladó ezt a különbözetet átháríthatja a Vevőre. Ez akkor is érvényes, ha az emelés előre nem látható körülmények következménye. Az ilyen áremelést a Vevő az első rákövetkező (részlet)fizetés alkalmával fizeti meg.
5.5. Az Eladónak jogában áll az árlistákon rögzített árakat 30 (harminc) naptári nappal korábbi értesítés mellett
emelni/kiigazítani.

6. Fizetési feltételek
6.1 Amennyiben a Felek írásban arról másként nem állapodtak meg, a fizetés banki átutalással történik az Eladó által a
(proforma) számlán feltüntetett számlára.
6.2 Az Eladó a Termékek árát a Vevő felé a Termékek átadásakor vagy azt követően bármikor jogosult számlázni, illetve
abban az esetben, ha a Vevő jogellenesen elmulasztja a Termékek átvételét, vagy miután az Eladó a Termékeket külső félnek szállításra átadta. Amennyiben a Felek úgy állapodtak meg, hogy a Termékeket a Vevő szállítja el, az Eladó azt követően jogosult számlát küldeni, hogy az Eladó értesítette a Vevőt arról, hogy a Termékek átvehetők.
6.3 Az Eladónak lehetősége van a Vevő számára előre (a Termékek szállítása előtt) számlát kiállítani és annak Vevő általi
kifizetését kérni. Ez esetben az Eladó proforma számlát küld, és a szállításra csak a proforma számla kiegyenlítését követően kerül sor.
6.4 Amennyiben a Felek írásban arról másként nem állapodtak meg, az ár teljes összegének kifizetésére a számla
keltétől számított 30 (harminc) naptári napon belül kerül sor. Fizetési bizonylat kiállítására kizárólag külön kérésre kerül sor. Az előrefizetést a lehető legkorábbi időpontban (a proforma számlán jelzett határidőig) kell teljesíteni, és a szállításra csak a proforma számla kiegyenlítése után kerül sor.
6.5 Az Eladó által küldött számla összegével és/vagy a Szerződésnek az Eladó általi vagy az Eladó nevében történő
teljesítésével (illetve teljesítési módjával) kapcsolatos kifogások nem jogosítják fel a Vevőt fizetési kötelezettsége teljesítésének felfüggesztésére.
6.6 A Vevő nem jogosult a Szerződés szerinti kifizetéseket az Eladóval szembeni (állítólagos) követelésekkel szemben
beszámítani.
6.7 Késedelmes fizetés esetén az Eladó azonnali hatállyal, fizetési felszólítás nélkül, valamint bármely más, az
Eladó számára rendelkezésre álló jog vagy jogorvoslati lehetőség meghagyása mellett jogosult:
a. a Szerződés felmondására vagy a Vevő részére történő minden további szállítás felfüggesztésére;
b. a kinnlévő összeg tekintetében, az adott fizetési részlet esedékességének napjától a tényleges kifizetés napjáig bezárólag az EURIBOR-kamatláb plusz évi 6%-os mértékű szerződéses kamat felszámítására. Ha a törvényes (kereskedelmi) kamatláb mértéke meghaladja a fent említett kamatlábat, akkor ez a magasabb kamatláb alkalmazandó. A kamatszámítás céljából valamely részben érintett hónap egész hónapnak minősül.
6.8 Az Eladó bármely más jogának vagy jogorvoslati lehetőségének a meghagyása mellett az Eladónak a Szerződés szerinti teljes követelése azonnal és egyösszegben esedékessé és megfizetendővé válik, amikor:
a. a Vevő önkéntesen egyezséget köt hitelezőivel, vagy csődeljárás alá kerül, vagy (magánszemély vagy vállalkozás esetén) csődbe megy, vagy (vállalat esetén) felszámolási eljárás indul ellene (nem egyesülési vagy átalakulási céllal);
b. egy záloghitelező birtokba veszi a Vevő valamely vagyontárgyát vagy eszközét, illetve hozzá felszámolóbiztost rendelnek ki;
c. a Vevő megszünteti üzleti tevékenységét, vagy ennek lehetősége fenyeget;
d. az Eladó indokoltan feltételezi, hogy a Vevő kapcsán a fent említett események bármelyikének bekövetkezése várható, és erről értesíti a Vevőt.
6.9 Minden peren kívüli költség, amely az Eladó oldalán a Vevővel szembeni követeléseinek teljesítése érdekében
indokoltan felmerül, a Vevőt terheli.

7. Szállítás
7.1. A Termékek szállítása Munkanapokon történik DAP paritás („leszállítva megnevezett helyre” szerint, ahol a
célállomás: a Vevőnek a Szerződésben szereplő címe, Incoterms 2020), eltekintve attól, ha a Felek abban állapodtak meg, hogy a Termékeket a Vevő az Eladó telephelyén, EXW paritás („üzemből”, Incoterms 2020) veszi át, vagy a Felek erről a Szerződésben másként állapodtak meg. A Vevő felelős azért, hogy az Eladót megfelelően tájékoztassa a szállítási helyről. Amennyiben az Eladó a Szerződésben vagy a megrendelés-visszaigazolásban (vagy bármely más írásos dokumentumban) téves szállítási helyet jelöl meg a Vevő számára, a Vevő köteles az Eladót haladéktalanul tájékoztatni a helyes szállítási helyről. Ha a Vevő nem megfelelően vagy nem időben tájékoztatja az Eladót, a (hibás) szállítással kapcsolatos minden további költség a Vevőt terheli.
7.2. A Termékek szállítására megadott időpontok csupán becsült dátumok, az Eladó a Termékek szállítása tekintetében
nem vállal felelősséget a bármely okból történő késedelemért. Ha az Eladó nem tudja a Termékeket a becsült szállítási határidőre leszállítani, a Vevőnek a nemteljesítés tekintetében írásbeli felszólítást kell küldenie az Eladónak, amelyben észszerű, legalább 14 (tizennégy) naptári napos határidőt ad az Eladónak a teljesítésre. Az Eladó a Termékeket a becsült szállítási határidő előtt is leszállíthatja, ha arról kellő időben értesíti a Vevőt.
7.3. Amennyiben a Termékeket részletekben kell szállítani, és valamely hiba olyan részteljesítésben jelentkezik, amellyel
kapcsolatban a Vevő bizonyítani tudja, hogy a Szerződés megszüntetésének feltételei teljesülnek, a Vevő csak a Szerződés azon részének tekintetében szüntetheti meg a Szerződést, amely az adott részteljesítésre vonatkozik. A Vevő nem jogosult a Szerződés egészének megszüntetésére.
7.4. Amennyiben a Vevő elmulasztja a Termékek átvételét, a Termékeket nem szállíttatja el, vagy nem ad megfelelő szállítási
utasításokat az Eladónak, az Eladó azonnali hatállyal, fizetési felszólítás nélkül, valamint bármely más, az Eladó számára rendelkezésre álló jog vagy jogorvoslati lehetőség meghagyása mellett jogosult:
a. a Termékeket a Vevő költségére és kockázatára tárolni a tényleges szállításig. Az átvétel elmaradásából vagy a szállítási utasítások megadásának elmulasztásából eredő egyéb költségek, többek között a biztosítási költségek, szintén a Vevőt terhelik; vagy
b. a Termékeket harmadik félnek értékesíteni, és – a tárolási és értékesítési költségek levonása után – a Vevőnek kifizetni a Szerződés szerinti ár feletti többletet, vagy a Szerződés szerinti árból elmaradó összeget a Vevő felé kiszámlázni.

8. Kockázat és tulajdonjog fenntartása
8.1. A Termékek sérülésének és elvesztésének kockázata a Vevőre száll:
a. az Eladó telephelyén átveendő Termékek esetén abban az időpontban, amikor az Eladó arról értesíti a Vevőt, hogy a Termékek átvehetők; vagy
b. az Eladó telephelyén kívüli címre szállítandó Termékek esetén, az Incoterms 2020 szerinti DAP paritás alkalmazásakor az átadás időpontjában, illetve ha a Vevő jogellenesen elmulasztja átvenni a szállított Termékeket, akkor abban az időpontban, amikor az Eladó a Termékeket szállításra átadja.
8.2. Az Eladó fenntartja az átadott Termék tulajdonjogát. A tulajdonjog ilyen fenntartása esetén a Termék tulajdonjoga csak
akkor száll át a Vevőre, ha a Vevő minden, az Eladónak bármely szerződés vagy megállapodás alapján fennálló tartozása, beleértve a kamatokat és a költségeket is, teljes mértékben megfizetésre került az Eladó felé.
8.3. Mindaddig, amíg a Termékek tulajdonjoga az Eladót illeti meg, a Vevő a Terméket köteles a Vevő és harmadik felek
termékeitől elkülöníteni, valamint megfelelően tárolni, megóvni, biztosítással fedezni, továbbá az Eladó tulajdonaként megjelölni. Ezen időpontig a Vevő kizárólag szokásos üzleti tevékenysége keretében jogosult a Termékeket továbbértékesíteni vagy felhasználni, ugyanakkor köteles elszámolni az Eladóval az áru értékesítéséből származó bevételekkel, beleértve a biztosítás útján szerzett bevételeket is, valamint köteles az összes ilyen bevételt saját és harmadik felek pénzétől vagy tulajdonától elkülönítve tartani, illetve tárgyiasult bevételek esetén azokat megfelelően tárolni, óvni és biztosítani.
8.4. Ha az Eladó él a tulajdonjog fenntartásával összefüggő jogaival, a kérdéses Termékeket visszaveheti a Vevőtől. A
Vevő teljes mértékben együttműködik a visszavételben, beleértve az e tekintetben szükséges szétszerelést is. A fent említett visszavétel keretében a Vevő ezúton feltétel nélküli és visszavonhatatlan engedélyt ad az Eladónak vagy
az Eladó által kijelölt harmadik feleknek arra, hogy belépjenek minden olyan helyre, ahol az Eladó tulajdonai fellelhetők.
8.5. Mindaddig, amíg a Termékek tulajdonjoga az Eladót illeti meg, a Vevő nem jogosult az érintett tételek megterhelésére.
8.6. Amennyiben a tulajdonjog fenntartása mellett átadott Terméket harmadik felek lefoglalják, vagy azon jogokat kívánnak
alapítani vagy gyakorolni, a Vevő köteles erről az Eladót a lehető leghamarabb tájékoztatni.
8.7. Amennyiben és amikor az Eladó az átadott Termék felhasználása vagy beépítése miatt már nem tud a tulajdonjog
fenntartásával kapcsolatos jogaival élni, a Vevő köteles az újonnan létrehozott árut az Eladónak zálogba adni, valamint köteles az Eladónak (előre) zálogba adni azokat a követeléseket, amelyeket a Vevő az újonnan létrehozott áru továbbértékesítéséből szerzett vagy fog szerezni.

9. Szavatosságok
9.1. Amennyiben a Felek írásban másképpen nem állapodtak meg, az Eladó szavatolja, hogy a Termékek 12 hónapon
keresztül mentesek a konstrukciós, anyag- és kivitelezési hibáktól (a) az átadástól számítva, vagy (b) amennyiben a Vevő jogellenesen nem veszi át a Termékeket, attól az időponttól kezdve, amikor az Eladó a Termékeket szállításra átadta, vagy (c) ha a Felek a Vevő általi elszállításban állapodtak meg, attól az időponttól kezdve, amikor az Eladó értesíti a Vevőt, hogy a Termékek az átvételre rendelkezésre állnak, kivéve, ha a Termékek gyártója ennél korlátozottabb jótállást biztosított. Ez utóbbi esetben a gyártói jótállás az irányadó.
9.2. A jótállás csak a Termékeknek vagy alkatrészeiknek olyan hibáira terjed ki, amelyek az átadáskor nem észlelhetők.
9.3. A Vevő a jótállás alapján csak akkor érvényesíthet igényt, ha bizonyítja, hogy a hibák kizárólag vagy túlnyomórészt az Eladónak tulajdoníthatók, és sem részben, sem teljes egészében nem az alábbiakból erednek:
a. a Vevő által biztosított rajz, terv, utasítás vagy más specifikáció;
b. a Termékek tekintetében az Eladó utasításainak megfelelő tárolás elmulasztása, vagy a Termékek tárolása általánosan nem megfelelőnek tartott vagy nedves körülmények között;
c. a Termékek alkatrészeinek rendes kopása és elhasználódása;
d. nem rendeltetésszerű használat, amely többek között kiterjed az Eladó (szóbeli vagy írásbeli) utasításainak be nem tartására;
e. az ajánlott fordulatszámtól vagy feszültségtől (csak elektromos egységek esetén) eltérő működtetés;
f. annak eredményeként kialakuló hiba, hogy nem használtak tiszta, száraz, szabályozott sűrített levegőt, és/vagy az alkalmazott légnyomás meghaladta a szerszámgép burkolatán feltüntetett maximális értéket (pneumatikus szerszámgépek esetén);
g. a Termékek módosítása vagy javítása az Eladó jóváhagyása nélkül;
h. szándékos károkozás vagy gondatlanság a Vevő részéről;
i. rendellenes munkakörülmények a Vevő részéről;
j. helytelenül elvégzett karbantartás vagy telepítés, vagy a karbantartás elmaradása.
9.4. A hibás Termék szállításakor az Eladónak lehetősége van arra, hogy:
a. megjavítsa a Terméket; vagy
b. kicserélje a Terméket.
9.5. Az előző bekezdés „a” és „b” pontjában említett kizárólagos kötelezettségeket meghaladó valamennyi költség, többek
között a szállítási költségek, a különleges csomagolási követelmények, a szétszerelés és az összeszerelés/beépítés költségei a Vevőt terhelik.
9.6. Ha az Eladó megállapítja, hogy a panasz nem megalapozott, minden ebből eredő, az Eladó oldalán felmerülő költséget – köztük a kezelési, kivizsgálási, szállítási és adminisztrációs költségeket – a Vevő köteles megtéríteni.
9.7. A Termékek vagy alkatrészeik jótállás szerinti javítása vagy cseréje semmilyen esetben sem eredményezi a jótállási időszak meghosszabbítását. Minden kicserélt termékre vagy alkatrészre a kicserélt termék vagy alkatrész hátralévő jótállási ideje érvényes.
9.8. Ha az Eladó a jelen cikkely szerinti jótállási kötelezettségének teljesítése érdekében munkát végez, a Vevőnek teljes mértékben együtt kell működnie az Eladóval. Az Eladó nem köteles helyben javítani vagy kicserélni a termékeket és azok alkatrészeit.
9.9. Ha az Eladó a jótállási kötelezettségeinek teljesítése érdekében kicseréli az alkatrészeket és/vagy termékeket, a Vevő
a régi, kicserélt alkatrészek és/vagy termékek tulajdonjogát anélkül ruházza át az Eladóra, hogy e tekintetben bármilyen kártalanítási kötelezettség felmerülne.
9.10. A Vevő csak azt követően jogosult szavatossági igényt érvényesíteni, hogy az Eladó megítélése szerint az Eladóval
szemben fennálló valamennyi kötelezettségét megfelelően teljesítette.
9.11. Ha az Eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Vevő a Termékkel kapcsolatban módosítást, (szét)szerelést, javítást
vagy más ilyen irányú tevékenységet végez, a jótállás alapján fennálló igények érvényüket veszítik.
9.12. A jótállási időszak lejárta után kapott jótállási igények nem vehetők figyelembe.

10. Felelősségi nyilatkozat
10.1. A Szerződésnek az Eladó számára felróható nemteljesítése, jogellenes cselekmény vagy bármely más jogalap
fennállása esetén (kifejezetten ideértve az Eladó szavatossági kötelezettségét is) az Eladó felelőssége az Eladónak a 9. cikkelyben említett szavatossági kötelezettségeire korlátozódik.
10.2. A 10.1. cikkelyben megállapodottnál nagyobb mértékű felelősség vállalása esetén, az Eladó felelőssége az Eladó
biztosítótársasága által – adott esetben – kifizetett összegre vagy összegekre korlátozódik. Ha bármilyen okból nem kerül sor a jelen bekezdés első mondata szerinti kifizetésre, az Eladó teljes felelőssége a kárt okozó tényező felmerülése előtti 12 hónapban a Vevő által a Szerződés teljesítéséért az Eladónak kifizetett összegre, vagy a Felek között a Szerződés alapján, az 5. cikkellyel összhangban megállapodott ár 10%-ának megfelelő összegre korlátozódik, amennyiben ez az összeg kisebb, mint a fent említett, Vevő által kifizetett összeg.
10.3. A felelősségnek a fentiekben említett korlátozásai az ugyanazon kárt okozó tényezőn alapuló eseménysorozat
összességére vonatkoznak.
10.4. Az Eladónak a közvetlen károkon túli kárfelelősségét a Felek kifejezetten kizárják. A felelősségének fent említett
korlátozásai nem terjednek ki az Eladó általi szándékosság vagy szándékos gondatlansága eseteire.
10.5. A Vevő mentesíti az Eladót harmadik felek oldalán a Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő, az Eladó
által okozott vagy azzal egyéb módon összefüggő (állítólagos) kár megtérítésére irányuló követelésekkel szemben , eltekintve attól, ha az Eladó részéről szándékosság vagy szándékos gondatlanság merül fel.
10.6. Amennyiben a Vevő, illetve annak munkavállalói vagy megbízottai olyan tanácsot vagy ajánlást kapnak az Eladótól,
illetve annak munkavállalóitól vagy megbízottaitól a Termékek tárolására, alkalmazására vagy használatára vonatkozólag, amelyet az Eladó írásban nem erősített meg, azt a Vevő kizárólag saját kockázatára tarthatja be és követheti.
10.7. Ha a Termék összeszerelése és/vagy telepítése nem része a Szerződésnek vagy a Felek közötti más
megállapodásnak, de az Eladó bármilyen jellegű segítséget és támogatást nyújt az összeszerelés és/vagy a telepítés során, az a Vevő kockázatára történik.

11. A Szerződés időtartama
11.1. Elvileg minden írásos szerződés az abban meghatározott időtartamra szól. Amennyiben az írásos szerződés (vagy a
Felek közötti bármilyen, hosszú távú üzleti kapcsolat) folyamatos teljesítésű szerződésnek minősül, és a szerződés nem határozza meg az időtartamot, a szerződés a Felek között határozatlan időre jön létre, azzal a további feltéllel, hogy a Felek mindegyike jogosult a szerződést bármikor, 2 (két) hónapos felmondási idő figyelembevételével megszüntetni.
11.2. A Szerződést a Vevő csak az Eladó írásbeli jóváhagyásával és azzal a feltétellel szüntetheti meg, hogy a Vevő teljes
mértékben kártalanítja az Eladót minden olyan veszteségért, költségért, kárért, díjért és kiadásért, amely az Eladó oldalán a megszüntetés eredményeként felmerül.
11.3. Az árajánlat, az írásos szerződés, a megrendelés-visszaigazolás, a (pro forma) számla vagy az ÁSZF minden olyan
rendelkezése, amely jellegénél fogva a Felek között a Szerződés lejárta után is érvényes, a Felek között a Szerződés időtartamának lejárta után is hatályban marad.
11.4. A Vevő nem jogosult felfüggeszteni a kötelezettségeit, amennyiben a Vevő úgy ítéli meg, hogy az Eladó nem
teljesíti vagy elégtelenül teljesíti a Szerződésből eredő kötelezettségeit.
11.5. Amennyiben az Eladó vis maior miatt részben vagy teljes egészében nem tudja teljesíteni a Szerződést, az Eladó mindennemű bírósági beavatkozás és kártérítési kötelezettség nélkül jogosult:
a. felfüggeszteni a Szerződés teljesítését a vis maior időtartamára; vagy
b. a Szerződést részben vagy teljes egészében, azonnali hatállyal felmondani.
11.6. A Felek jogosultak a Szerződést részben vagy teljes egészében, azonnali hatállyal felmondani:
a. ha a másik Fél (ideiglenes) fizetési haladékot kér, ha a másik Fél számára (ideiglenes) fizetési haladékot kérnek, vagy ha a másik Fél számára (ideiglenes) fizetési haladékot biztosítanak;
b. ha a másik Fél felszámolási kérelmet nyújt be, ha a másik Fél felszámolását kérik, vagy ha a másik Felet felszámolás alatt állónak nyilvánítják;
c. amennyiben a másik Fél nem teljesíti valamely lényeges kötelezettségét, amelyet – ha a nemteljesítés nem a vonatkozó jogszabályok eredményeként következett be – a másik Fél a nemteljesítésre vonatkozó írásbeli felszólítást követő észszerű határidőn, legalább 14 (tizennégy) munkanapon belül nem orvosolt. A Vevő fizetési kötelezettsége minden esetben lényeges kötelezettségnek minősül.
11.7. A Szerződés megszüntetése vagy felmondása nem keletkeztet kötelezettséget a már átadott teljesítések
visszaszolgáltatására. A Vevő továbbra is köteles az Eladó által szállított összes Terméket megfizetni, az Eladó más jogainak – többek között, de nem kizárólag a kártérítési igényre való jogának – a meghagyása mellett.

12. Szellemi tulajdon
12.1. Az Eladó által benyújtott ajánlat, valamint az Eladó által készített vagy rendelkezésre bocsátott rajzok, tervek,
számítások, szoftverek, leírások, modellek, szerszámgépek és hasonló elemek, még akkor is az Eladó tulajdonában maradnak, ha azoknak a költségei a Vevőt terhelték.
12.2. Az Eladó gyártási és konstrukciós módszereihez és Termékeihez kapcsolódó, valamint más, az Eladó által a Vevőnek
átadott dokumentumokon, információkon és egyéb anyagokon alapuló szellemi tulajdonjogok, még akkor is az Eladó tulajdonában maradnak, ha azoknak a költségei a Vevőt terhelték.

13. Alkalmazandó jog és jogviták
13.1. Az ÁSZF-re és a Szerződésre az Eladó országának a joga az irányadó. Az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről
szóló bécsi egyezmény alkalmazhatóságát a Felek kifejezetten kizárják.
13.2. Az ÁSZF-ből vagy a Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos bárminemű jogvita esetén a Felek kizárólag az Eladó törvényes működési helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhatnak.

14. Vegyes rendelkezések
14.1. Az egyik Fél által a másik Félnek küldött bármely értesítésnek írásban kell történnie (beleértve az e-mailes közlést is).
14.2. A Vevő már nem hivatkozhat a Termék hibájára, ha a hibáról írásban nem tájékoztatta az Eladót 30 (harminc) naptári
napon belül a hiba felfedezését vagy azt követően, hogy észszerű körülmények között fel kellett volna fedeznie a hibát.
14.3. A Vevő által az Eladóval szemben támasztható minden követelés elévül hat (6) hónap elteltével azt követően, hogy a Vevő az adott hibával összefüggésben közölte kifogását, eltekintve attól, ha ilyen esetben már korábban jogi eljárás indult az Eladóval szemben.
14.4. Ha az Eladó a Szerződés Vevő részéről történő bármely megszegésével kapcsolatban nem érvényesíti jogait, az nem
értelmezhető úgy, hogy a későbbiek folyamán lemond ugyanezen vagy bármely más rendelkezés megszegésével kapcsolatos jogai érvényesítéséről.
14.5. A honlapokon, az írásos szerződésekben, a megrendelés-visszaigazolásokban, árajánlatokban, árlistákban,
(proforma) számlákban, illetve az Eladó által kiadott más dokumentumokban vagy tájékoztatásokban előforduló bármely gépelési, számítási vagy egyéb hibákat, hiányosságokat az Eladó anélkül helyesbítheti, hogy azokért felelősségre lehetne vonni.
14.6. A Felek kötelesek bizalmasan kezelni minden olyan információt, amelyet a a Szerződés teljesítésével
összefüggésben egymástól kapnak, és amelyek bizalmas jellegéről tudomással bírnak, vagy észszerű keretek között tudomással kellene bírniuk, azzal a további feltétellel, hogy a jelen rendelkezésnek valamely jogszabályi előírásból vagy bírósági végzésből eredő kötelezettség következtében történő megsértése nem keletkeztet kártérítési vagy a szerződés megszüntetését eredményező igényt a másik Fél javára.
14.7. Amennyiben arról a Felek írásban másképpen nem állapodtak meg, a Vevő az Eladó előzetes írásbeli engedélye
nélkül, sem részben, sem teljes egészében nem ruházhatja át vagy szervezheti ki a Szerződésből eredő jogait vagy kötelezettségeit harmadik fél felé. Amennyiben arról a Felek írásban másképpen nem állapodtak meg, a Vevő köteles az ÁSZF-et az érintett harmadik féllel való jogviszonyára is alkalmazandónak nyilvánítani, és szükség esetén az ÁSZF-re hivatkozni az adott harmadik féllel szemben.

Menu